Ochrana osobních údajů


Pro webové stránky a internetovou prodejnu společnosti iSauna Design Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Společnost iSauna Design Kft. (číslo v obchodním rejstříku: 13-09-161868; sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.) V následujících poskytuje informace pro Uživatele v souvislosti se správou osobních údajů na jím spravovaných internetových stránkách (www.luxusnesauny.cz a www.venkovnisaunadomky.cz), v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (dále jen: GDPR).

Při vytvoření nařízení Informací společnost se zvláštním ohledem zohlednila nařízení uvedená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ("Obecné nařízení o ochraně údajů" nebo "GDPR"), zákona o informační suverenitě a o svobodě informací č. CXII z roku 2011 (dále jen: Infozákon), zákona z roku 2013. číslo V. o občanském zákoníku (dále jen OZ), dále zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti ( "ZoR"), zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách souvisejících s informační společností, jakož i zákona o účetnictví č. C. z roku 2000. (ohledně vystavování a uschování stvrzenek), zákona č. CXIX. z roku 1995. o správě jmen a údajů o bydlišti s cílem výzkumu a přímého získávání obchodu i zákona č. VI z r. 1998 o vyhlášení Úmluvy č. 108 ze Štrasburku ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob při automatizovaném zpracování osobních údajů, respektive doporučení "ONLINE PRIVACY ALLIANCE".

Tyto Informace pro správu osobních údajů může společnost iSauna Design Kft. kdykoli, jednostranně změnit. Tyto Informace pro správu osobních údajů budou zveřejněny na internetových stránkách www.luxusnesauny.cz a www.venkovnisaunadomky.cz. Tyto Informace pro správu osobních údajů nabývají právní moci jejich zveřejněním.

  1. 1. Definice termínů

1.1 Datový soubor: soubor údajů spravovaných v jedné evidenci;

1.2 Správa údajů: jakýkoliv úkon nebo shrnutí všech úkonů provedených s Osobními údaji, především jejich shromažďování, zaznamenání, systematizace, členění, uchovávání, transformace, změna, použití, vyžádání, shlédnutí, použití, poskytnutí, rozšiřování nebo jejich zpřístupnění jiným způsobem, zveřejnění, sladění nebo spojení, uzavření, omezení, vymazání a zničení bez ohledu na použitý postup.

1.3 Správce údajů: ten, kdo určuje cíle a nástroje - samostatně nebo společně s jiným - cíle a nástroje Zprávy údajů.

V případě Služeb odkazovaných v těchto Informacích se za Správce údajů považuje: • iSauna Design Kft. (Číslo v obch. rejstříku: 13-09-161868; sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.) dále jen: : Správce údajů"). Správce údajů je hospodářská společnost zaregistrovaná v Maďarsku, která disponuje webovými stránkami a k nim náležejícím social media plochami, které provozuje a vyvíjí sama, jakož i s Webshopem.

1.4 Osobní údaj nebo údaj: jakýkoliv údaj nebo informace, na jejímž základě je možné Uživatele, fyzickou osobu - přímým nebo nepřímým způsobem - identifikovat.

1.5 Správce údajů: ten poskytovatel, který jménem Správce údajů spravuje Osobní údaje.

1.6 Webová stránka/y: webové stránky provozované Správcem údajů pokud webovým stránkám příslušející social media plochy.

1.7 Služba/y: služby poskytované Správcem údajů

1.8 Uživatel: taková fyzická osoba, která během a v rámci využívání Služeb poskytne svůj údaj uvedený v bodě č. 2.

1.9 Zaměstnanec: taková fyzická osoba, která je se Správcem údajů v pracovním vztahu nebo jiném právním vztahu směřujícímu k výkonu práce.

1:10 Potenciální zaměstnanec: taková fyzická osoba, která se přihlašuje na pozici inzerovanou Správcem údajů.

1:11 Externí poskytovatel: třetí strany poskytovatelských partnerů, využívaných Správcem údajů, pro kterého jsou nebo mohou být v zájmu zajištění jejich služeb postoupeny Osobní údaje, respektive kteří pro Správce údajů mohou postupovat Osobní údaje. Za externí poskytovatele se dále považují i ti poskytovatelé, kteří nejsou ve spolupráci se Správcem údajů, ale prostřednictvím toho, že mají přístup k webovým stránkám Služeb, shromažďují údaje o Uživatelích, které samostatně nebo ve spojení s jinými údaji mohou být vhodné na identifikaci Uživatele.

1.12 Informace: tyto Informace pro správu osobních údajů Správce údajů.

1.13 Likvidace údajů: celkové fyzické zničení nosiče dat, který obsahuje údaje;

1.14 Předávání údajů: zpřístupnění údajů specifické třetí osobě;
Zveřejnění údajů: umožnění přístupu k osobním údajům pro kohokoliv;

1.15 Vymazání údajů: učinění údajů nerozpoznatelným takovým způsobem, že jejich znovunastolení není možné;

1.16 Automatizovaný datový soubor: soubor automaticky zpracovaných údajů;

1.17 Strojní zpracování: obsahuje následující činnosti, pokud jsou ty částečně nebo v celosti prováděny automatizovanými nástroji: uložení údajů, logické nebo aritmetické úkony prováděné s údaji, změna, vymazání, zpětné vyhledávání a rozšiřování údajů.

1.18 Systém: soubor technických řešení, provozujících listy a služby Správce údajů a jeho partnerů, dostupných přes internet

2. Okruh spravovaných uživatelských Osobních údajů

2.1 Pokud Uživatel navštíví plochu některé Webové stránky, systém Správce údajů automaticky uloží IP adresu Uživatele.

2.2 Na základě rozhodnutí Uživatele může Správce údajů v souvislosti s využíváním Služeb dostupných přes Webové stránky spravovat následující údaje: jméno, adresa bydliště, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie obličeje, identifikační číslo klienta evidované u Správce údajů, obsah telefonického rozhovoru provedeného se Správcem údajů.

2.3 Pokud Uživatel pro některou ze Služeb odešle odkaz (např. e-mail, list čtenáře), kontaktuje telefonicky, v tom případě Správce údajů uloží adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo Uživatele, čas volání, a spravuje je v míře a v době potřebné pro poskytování služeb.

2.4 Správce údajů o přednášejících a účastnících jím organizovaných akcí spravuje následující osobní údaje: jméno, akademický titul (Dr., prof., atd.), E-mailová adresa, pozice, telefonní číslo, druhé telefonní číslo, název podniku, se kterým je ve vztahu, zájem o sektor a činnosti, členské právní vtahuje opravňující na slevy, životopisné údaje přednášejících.

2.5 Správce údajů v okruhu jím organizovaných případných výherních soutěží spravuje následující osobní údaje: jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zaměstnání, členství v důchodovém fondu a název daného důchodcovského fondu, osobní údaje uvedené v inzerátu výherní soutěže.

2.6 V souvislosti s poskytováním služeb webshopu Správce údajů může spravovat následující Osobní údaje a následující údaje: jméno, adresa bydliště, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, dále z důvodu fakturace osobní údaje vztahující se k fakturační jméno a adresu, uvedené uživatelům, jakož i osobní údaje v souvislosti s produktem, který byl zvolen pro nákup a ke zvolenému způsobu platby.

2.7 Správce údajů v souvislosti se svými smlouvami může spravovat jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného nebo pověřeného zástupce strany, se kterou uzavírá smlouvu.

2.8 Nezávisle od výše uvedeného se může stát, že poskytovatel, technicky spojený s provozováním Služeb, bez informování Správce osobních údajů na některém z Webových stránek vykonává činnost správy osobních údajů. Taková činnost se nepovažuje za Správu údajů prováděnou Správcem údajů. Správce údajů vykoná vše možné, co je v jeho silách k zamezení a zjištění takovýchto spravovaných údajů.

3. Jaké tvé osobní údaje a dokdy zpracováváme, k čemu je používáme a na základě jakých pověření?

Právní podklady pro naši správu osobních údajů jsou následující:

a) na základě bodu a) odstavce (1) článku 6. GDPR dobrovolný souhlas uživatele se správou osobních údajů, založený na vhodných informacích (dále jen: Souhlas);

b) na základě bodu b) odstavce (1) článku 6. GDPR je správa údajů potřebná pro splnění takové smlouvy, v níž je Uživatel jako dotyčná osoba jednou ze Stran (dále jen: Plnění smlouvy)

c) na základě bodu c) odstavce (1) článku 6. GDPR je správa údajů potřebná pro plnění právní povinnosti týkající se správce údajů (jako například plnění účetních, účetních povinností - dále jen: Plnění právních povinností)

d) na základě bodu f) odstavce (1) článku 6. GDPR je správa údajů potřebná pro uplatnění oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany (dále jen: Oprávněné zájmy)

e) povolení pro správu osobních údajů, které je zajištěno prostřednictvím § 13/A. zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (Zák. o e-službách), na jejímž základě je možné bez povolení Uživatele spravovat fyzické osobní identifikační údaje Uživatelů (jméno, rodné jméno, rodné jméno matky, místo a datum narození ) a adresa bydliště s cílem vytvoření smlouvy směřující na poskytování služeb týkajících se informační společnosti, určení modifikace jejího obsahu, sledovaná jejího plnění, fakturace poplatků, které z ní pocházejí, jakož i uplatnění souvisejících pohledávek, dále je možné bez souhlasu Uživatele spravovat fyzické osobní identifikační údaje, adresu bydliště, jakož i údaje, vztahující se na čas, dobu trvání a místo využívání služby, s cílem fakturování poplatků pocházejících ze smlouvy směřující k poskytování služby související s informační společností (dále jen: Zák. o e-službách.)

Zvláště každý právní podklad správy osobních údajů v níže uvedených určujeme podle jednotlivých kategorií údajů a cílů správy údajů, s odkazem na výše uvedený seznam.

3.1 V případě správy osobních údajů v souvislosti s obecným používáním webových stránek provozovaných společností iSauna Design Kft.

A

B

C

D

E

F

Dotyčná osoba

Kategorie údajů

Zdroj údajů

Cíl správy osobních údajů

Právní podklad správy osobních údajů

Doba správy osobních údajů

Registrovaný uživatel

Identifikátor provedené transakce

pocházející od dotyčné osoby

Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Fakturování poplatků původem ze smlouvy

Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

 

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

Suma provedené transakce

pocházející od dotyčné osoby

Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Fakturování poplatků původem ze smlouvy

Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b):

Plnění právních povinností na základě bodu c) odstavce (1) článku 6. GDPR - vystavení faktury

 

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

Pro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany Uživatele (důvod: fakturační údaje).

Předmět provedené transakce (zakoupený produkt, služba)

pocházející od dotyčné osoby

Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Fakturování poplatků původem ze smlouvy

Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b):

Plnění právních povinností na základě bodu c) odstavce (1) článku 6. GDPR - vystavení faktury

 

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

Pro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany Uživatele (důvod: fakturační údaje).

 

Doručovací adresa

pocházející od dotyčné osoby

Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

Fakturační jméno a adresa

pocházející od dotyčné osoby

Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Fakturování poplatků původem ze smlouvy

Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

 

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b):

Plnění právních povinností na základě bodu c) odstavce (1) článku 6. GDPR - vystavení faktury

 

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

Pro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany Uživatele (důvod: fakturační údaje).

 

 

GPS souřadnice, pokud je uživatel povolil

Sbírány z mobilního zařízení

Vytvoření profilu - zobrazení reklam na základě chování, seznámení se se zákaznickými preferencemi

Souhlas podle bodu a) odstavec (1) článek 6. GDPR

Do odvolání souhlasu.

 

Údaje uložené, posílané aplikací iSauna Home: výrobní číslo, IP, port, poslední údaje o saunování

Sbírány ze sauna aplikace

Zobrazení chyb

   

Poskytnutí údajů označených * -kou je povinné, bez nich není možné používání, poskytnutí těchto údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.

Uživatel může proti výše uvedené správě údajů založené na oprávněném zájmu namítat prostřednictvím e-mailu odeslaného na níže uvedenou e-mailovou adresu společnosti iSauna Design Kft: info@szaunagyartas.hu

Správce osobních údajů je společnost iSauna Design Kft.

4. Osobní údaje spravované specificky podle služeb v rámci jednotlivých služeb webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft

4.1 Registrace platební karty v rámci jednotlivých služeb webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft

A

B

C

D

E

F

Dotyčná osoba

Kategorie údajů

Zdroj údajů

Cíl správy osobních údajů

Právní podklad správy osobních údajů

Doba správy osobních údajů

Registrovaný uživatel

jméno uvedené na platební kartě*

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

b) Identifikace uživatele

c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

číslo platební karty*

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

b) Identifikace uživatele

c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

datum splatnosti platební karty*

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

b) Identifikace uživatele

c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

název banky, která kartu vydala

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

b) Identifikace uživatele

c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

CVV/CVC kód karty *

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

b) Identifikace uživatele

c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodů

V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b):

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V případě cílů uvedených v sloupci D bod c):

Bod f) odstavec (1) článek 6. GDPR- Oprávněné zájmy

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

název platební karty

pocházející od dotyčné osoby

a) Vytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy

Plnění Smlouvy podle bodu b) odstavec (1) článek 6. GDPR

V době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

Poskytnutí údajů označených * -kou je povinné, bez nich není možné provést registraci platební karty.

Uživatel může proti výše uvedené správě údajů založené na oprávněném zájmu namítat prostřednictvím e-mailu odeslaného na níže uvedenou e-mailovou adresu společnosti iSauna Design Kft.: info@szaunagyartas.hu

Správce osobních údajů je společnost iSauna Design Kft.

5. Jaké údaje o tobě sbíráme automaticky, proč profilujeme tvé údaje a jaké důsledky to pro tebe může mít?

Jakými nástroji a jaké údaje o tobě sbíráme automaticky?

V rámci používání webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft. používáme malé programy, takzvané koláčky nebo cookie a podobné technologie na mobilních zařízeních uživatelů, abychom napomáhali při identifikaci a napomáhali při rozpoznání údajů uživatele.

Při návštěvě Webové stránky a využívání služeb umísťujeme ve webovém prohlížeči Uživatele a v emailech na HTML základě cookie, v souladu s těmito informacemi pro správu osobních údajů.

Obecně je cookie takový malý soubor, který je stvořen písmeny a číslovkami, které z našeho serveru odešleme na nástroj Uživatele. Cookie umožňují rozpoznání toho, kdy se Uživatel naposledy přihlásil na Webovou stránku, hlavním cílem cookie je to, aby umožnil zpřístupnění pro Uživatele individualizovaných nabídek, reklam, které mohou při používání webové stránky ušít Uživatelský zážitek na míru a vyjadřují osobní požadavky Uživatele.

5.2. Cíl cookie, používaných Poskytovatelem:

a) Bezpečnost: podpora a umožnění bezpečnosti a podporování Poskytovatele při rozpoznání činnosti s porušením právních předpisů.

b) Preference, vlastnosti a služby: cookie dokáží uživateli říci, který jazyk Uživatel preferuje, jaké jsou komunikační preference Uživatele, napomáhají uživateli při vyplňování tiskopisů na Webové stránce, čímž je ulehčují.

c) Reklama: Poskytovatel může použít cookies k tomu, aby uživateli zobrazoval relevantní reklamu na Webové stránce a i mimo ni. Může se vyskytnout i používání takových cookie, která ukáží, zda Uživatelé, kteří viděli na Webové stránce reklamu, později navštíví webovou stránku inzerenta. Podobně, i obchodní partneři Poskytovatele mohou používat cookie k určení toho, zda Poskytovatel zobrazil na Webové stránce jejich reklamu a tato reklama měla jaký výsledek, a mohou poslat Poskytovateli informace o tom, jak se Uživatel chová v souvislosti s reklamami. Poskytovatel může spolupracovat i s takovým partnerem, který uživateli na Webové stránce nebo mimo ni zobrazí reklamu následně poté, co uživatel navštívil webovou stránku tohoto partnera.

d) Výkon, analytika a výzkum: taková cookie napomáhají Poskytovateli k rozpoznání toho, že na různých místech má Webová stránka jaké výsledky. Poskytovatel může používat i taková cookie, které Webovou stránku vyhodnocují, zlepšují, studují, včetně produktů, funkcí a služeb, když uživatel vstoupí na Webovou stránku z jiných webových stránek, nebo nástrojů, jako jsou například počítač nebo mobilní zařízení uživatele.

5.3 Typy cookie, používaných Poskytovatelem:

a) analytika, sledovací cookie;

b) session cookie: která fungují jen dokud trvá pracovní postup (obvykle daná návštěva na Webové stránce nebo pracovní postup v prohlížeči);

c) stálá cookie: napomáhají při rozpoznávání Uživatele jako stávajícího Uživatele, proto je lehčí návrat na Webovou stránku bez opětovného přihlášení. Po přihlášení se Uživatele zůstává stále cookie v prohlížeči Uživatele a Internetová stránka ji dokáže přečíst, když se uživatel vrátí na Webovou stránku.

Adobe Flash je jiná technologie, která disponuje funkcí rovnocennou s cookie. Adobe Flash je schopné uložit data na zařízení Uživatele. Ne každý prohlížeč ale umožňuje odstranění Adobe Flash cookie. Uživatel může omezit nebo blokovat Adobe Flash cookie přes webovou stránku Adobe. Pokud je uživatel omezí / blokuje, může se stát, že některé funkce Webové stránky nebudou použitelné.

5.4 Cookie používané třetími osobami:

Spolehliví partneři napomáhají Poskytovateli při zobrazování reklam na Webové stránce a mimo ni, a také poskytovatelé analytiky, jako jsou Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComStore mohou na nástroji Uživatele umístit cookie.

Uživatelé mohou zakázat používání Google cookie na stránce sloužící k vypnutí Google reklam.

Na odkazu http://www.networkadvertising.org/choices/ je možnost k zakázání cookie i jiných externích poskytovatelů.

5.5 Kontrola a řízení cookie:

Většina internetových prohlížečů umožňuje, aby uživatelé kontrolovali prostřednictvím nastavení používání cookie. Ale pokud Uživatel omezuje Webovou stránku při používání cookie, může to kazit Uživatelský zážitek, protože už nebude dále šitý na osobní míru Uživatele. Uživatel navíc může zakázat i ukládání nastavení šitých na míru, jako jsou přihlašovací informace.

Pokud si uživatel nepřeje, aby Poskytovatel používal cookie, když navštíví Webovou stránku, Uživatel může v menu nastavení zrušit používání jednotlivých cookie. V zájmu toho, aby Poskytovatel získal informace o tom, že uživatel zakázal používání jednotlivých cookie, Poskytovatel umístí na zařízení Uživatele zákazové cookie, proto Poskytovatel bude vědět, že nemůže umisťovat cookie když Uživatel při následující příležitosti navštíví Webovou stránku. Pokud Uživatel nehodlá dostávat cookie, Uživatel může změnit nastavení internetového prohlížeče na svém počítači. Pokud Uživatel používá Webovou stránku bez změny nastavení, Poskytovatel k tomu přihlíží tak, že uživatel na Webové stránce souhlasí s odesíláním jakýchkoli cookie. Webová stránka bez cookie nefunguje správně.

Pro získání více informací o cookie, včetně druhů, správy a vymazání cookie, navštivte stránku wikipedi.org nebo internetové stránky www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

Uživatelé mohou cookie regulovat a povolovat na následujícím odkazu: https:www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu.

6. Kdo spravuje tvé osobní údaje a kdo má k nim přístup?

Správce údajů

Správce tvých údajů kromě údajů určených v těchto Informacích pro správu osobních údajů je společnost iSauna Design Kft., jejíž kontaktní údaje jsou následující:

iSauna Design Kft.

Číslo v obchodním rejstříku: 13-09-161868

Daňové číslo: 24386106-2-43

Sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.

Poštovní adresa: HU-9174 Dunaszeg, Liget út 11

Zástupce: Márk Balázs jednatel (kontakty: +36 70 310 8090, balazs.mark@szaunagyartas.hu)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Telefonní číslo: +23 428 914

Ze strany společnosti iSauna Design Kft. mají k tvým údajům přístup zaměstnanci společnosti v tom rozsahu, který je bezprostředně potřebný pro provedení práce. Oprávnění k přístupu k tvým osobním údajům jsou uvedeny v přísných interních normách. Oprávnění k přístupu k tvým osobním údajům jsou uvedeny v přísných interních normách.

Zpracovatelé údajů

Za účelem zpracování údajů může společnost iSauna Design Kft. v souladu s platnými nařízeními prostřednictvím písemné dohody pověřit zpracovatele osobních údajů, a pro takovýmto způsobem zainteresovaného kteréhokoliv zpracovatele osobních údajů může vámi poskytnuté údaje postoupit v potřebné míře. Údaje potřebné pro udržování kontaktů (jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo) a informace pro výzkum veřejného mínění a výzkum trhu, které v budoucnu poskytnete, spravujeme společně (vzájemně neoddělitelné, resp. anonymizované).

7. Kdo je úředníkem pro ochranu osobních údajů společnosti iSauna Design Kft. a jaké jsou jeho kontakty?

Společnost iSauna Design Kft. na základě právních předpisů není povinna jmenovat nebo zaměstnávat inspektora ochrany osobních údajů.

8. Jaké máš práva v souvislosti se správou svých osobních údajů a jak zajistíme jejich využívání?

a) Přístupové právo: můžeš požádat informace o tom, jaké tvé údaje, na jaký účel a po jakou dobu spravujeme, komu je poskytujeme a odkud pocházejí námi spravované tvé údaje.

b) Právo na opravu: pokud se tvé údaje mění, nebo jsme je zaregistrovali nesprávné, můžeš požádat o opravu, zpřesnění svých osobních údajů.

c) Právo na vymazání: v případech stanovených v právních předpisech můžeš požádat o vymazání námi spravovaných tvých osobních údajů.

d) Právo na omezení správy osobních údajů: v případech stanovených v právních předpisech můžeš požádat o omezení správy osobních údajů.

e) Právo na předávání osobních údajů: můžeš požádat o přenos svých osobních údajů, využitím tohoto svého práva můžeš požádat, abychom ti poskytli údaje typu, které jsou určeny v předpisech nebo abychom je na základě takové tvé zvláštní žádosti a pověření poskytli jinému, tebou označenému poskytovateli.

V případě předložení tvých výše uvedených žádostí budeme postupovat na základě žádostí uvedených v právních předpisech a do jednoho měsíce ti poskytneme informace o tom, že jaká opatření jsme provedli na základě tvé žádosti.

f) Právo na vzetí souhlasu zpět: pokud tvé údaje spravujeme na základě tvého souhlasu, máš právo kdykoliv vzít zpět svůj souhlas, což ale nemá vliv na právní moci naší správy osobních údajů před vzetím zpět tvého souhlasu.

g) Právo na stížnost: pokud jsi v souvislosti s naší správou osobních údajů utrpěl právní újmu, máš právo podat stížnost k příslušnému kontrolnímu orgánu: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací); Webová stránka: http://naih.hu; Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonní číslo: +36 (1) 391-1400

Kromě výše uvedených můžeš před soudnou stolicí Hlavního města podat žalobu vůči iSauna Design Kft. v případě porušení ochrany osobních údajů.

h) Právo na podání námitky:

- Pokud na základě výše uvedených tvé údaje spravujeme na základě správy údajů založené na oprávněném zájmu, zvlášť můžeš namítat vůči správě údajů z těchto oprávněných zájmů.

- Můžeš namítat i vůči správě údajů s cílem vytvoření profilu.

V případě tvých námitek tyto tvé osobní údaje nebudeme dále spravovat.

9. Jak zajišťujeme bezpečnost tvých údajů?

V zájmu zajištění bezpečnosti námi spravovaných údajů, které jsou platné pro každého našeho zaměstnance, a aplikují a znají je všichni naši zaměstnanci.

Naše zaměstnance pravidelně školíme a přeškolujeme ve vztahu k požadavkům bezpečnosti údajů a informací.

Osobní údaje uchováváme na našem vlastním centrálním serveru, ke kterému má přístup pouze zvláštní okruh osob a zaměstnanců. Naše informační systémy jsou čas od času, znovu a pravidelně testovány a kontrolovány v zájmu vytvoření a udržování bezpečnosti dat a IT bezpečnosti.

Kancelářské pracovní stanice jsou chráněny heslem, používání cizích datových nosičů je omezeno a je povoleno jen za bezpečných okolností, po kontrole.

Pravidelná a nepřetržitá ochrana proti škodlivému softwaru, vztahující se na všechny systémy a prvky systémů Společnosti je zajištěna.

Během projektování, vývoje, testování a provozování programů a aplikací bezpečnostní funkce spravujeme ve zvýšené míře a odděleně.

Přístupové klíče bezpečnostního systému (např. heslo) skladujeme a poskytujeme šifrovaným způsobem, zajišťujeme ochranu údajů, týkajících se bezpečnosti systému (např. hesla, oprávnění, deníky).

10. Co děláme v případě výskytu incidentu ochrany osobních údajů?

V souladu s právními předpisy incident ochrany osobních údajů do 72 hodin poté, co se dostane k našemu vědomí, oznámíme kontrolnímu orgánu a o incidentech ochrany osobních údajů vedeme i evidenci. A v případech stanovených v právních předpisech o něm informujeme i dotčené uživatele.

11. Kdy a jakým způsobem modifikujeme tyto informace pro správu osobních údajů?

V případě změny okruhu spravovaných údajů a ostatních okolností správy osobních údajů, tyto Informace pro správu osobních údajů v souladu s nařízeními GDPR do 30 dnů změníme a uveřejníme na webových stránkách www.szaunagyartas.hu, www.kulteriszaunahaz.hu a o změnách poskytneme informace také ve webshopu. Žádáme, aby sis v každém případě pečlivě přečetl změny v informacích pro správu osobních údajů, jelikož obsahují důležité informace o zprávě tvých osobních údajů.

V Budapešti, 2018. 05. 25.

 

cz hu de en at sk