VZP


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
SPOLOČNOSTI
WEST INVEST HOLDING s.r.o.
PRE PRÁVNE VZŤAHY SO SPOTREBITEĽMI

Článok I.

§ 1
Úvodné ustanovenia

1.    Predmetom úpravy v týchto všeobecných obchodných podmienkach obchodnej spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. so sídlom ulica biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 375 651  (ďalej len „VOP“) je zakotvenie a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vo vzájomných  zmluvných vzťahoch, v ktorých na jednej strane zmluvného vzťahu  vystupuje spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. v rámci predmetu svojho podnikania a druhou stranou zmluvného vzťahu je fyzická osoba - spotrebiteľ.
2.    Tieto VOP majú svoj právny základ v Občianskom zákonníku. Otázky, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3.    V právnych vzťahoch, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky.
4.    Dojednanie v písomnej zmluve, ktorú zmluvné strany medzi sebou uzavrú, vždy má prednosť pred týmito VOP.
5.    Tieto VOP sa stávajú súčasťou zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. a spotrebiteľom.
6.    Osobný styk spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. a spotrebiteľa  je možný na adrese: WEST INVEST HOLDING s.r.o. so sídlom ulica biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda. Poštová adresa  pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: WEST INVEST HOLDING s.r.o. so sídlom ulica biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda.
7.    Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako orgán dozoru.

§ 2
Vymedzenie postavenia spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.

1.    Obchodná spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. so sídlom ulica biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda je obchodnou spoločnosťou vzniknutou podľa slovenského právneho poriadku, vykonávajúcou podľa zápisu v obchodnom registri podnikateľskú činnosť v týchto predmetoch podnikania:
a)    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
b)    činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
c)    sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
d)    reklamné a marketingové služby
e)    počítačové služby
f)    prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
g)    prenájom hnuteľných vecí
h)    vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
i)    prípravné práce k realizácii stavby
j)    uskutočňovanie stavieb a ich zmien
k)    dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
l)    nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
m)    opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.
2.    Obchodná spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. sa vo svojej podnikateľskej činnosti prevažne venuje distribúcii nasledovných druhov tovarov, pričom je spôsobilá tento  tovar dopraviť na miesto určenia, zmontovať, uviesť do prevádzky a zaškoliť jeho obsluhu:
a)    sauny, najmä ide o interiérové sauny, exteriérové sauny, saunové domčeky,  a to rôzneho typu, napr. soľná sauna, infrasauna, fínska sauna, parná sauna a pod.
b)    saunové doplnky, napr. drevené obklady, nástenné panely
c)    soľné jaskyne a soľné kabíny
d)    wellnesové prvky rôzneho typu, napr. vstavané bazény, relaxačné terasy a zariadenia, vírivky
e)    soláriá pre kone do stajne.
3.    Obchodná spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. vyhlasuje, že vyššie uvedené tovary zaobstaráva od svojich subdodávateľov, najmä však od spoločnosti iSauna Design Kft.  so sídlom Liget út 11, 9174 Dunaszeg, Maďarsko.

§ 3
Vecný rozsah VOP

1.    Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri nasledovných predmetoch podnikania spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.:
a)    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) spolu s opracovaním drevnej hmoty a výrobou komponentov z dreva – s prevažným zameraním tejto podnikateľskej činnosti na predaj tovarov uvedených v § 2 ods. 2) týchto VOP a ich rôzneho príslušenstva. V rámci tejto podnikateľskej činnosti sa uzatvára kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorej spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. vystupuje ako predávajúci. S poukazom na § 615 Občianskeho zákonníka spolu s tovarom spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúci vykonáva dopravu tovaru na miesto dodania určené spotrebiteľom ako kupujúcim, ďalej montáž ňou dodaných tovarov, uvedenie ňou dodaných tovarov do prevádzky a zaškolenie obsluhy ňou dodaných tovarov. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúci ďalej vyhlasuje, že vzhľadom na povahu ňou dodávaných tovarov ďalšie plnenia vymenované v predchádzajúcej vete (doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu) sú nevyhnutné pre dosiahnutie riadnej funkčnosti ňou dodaných tovarov, preto tieto ďalšie plnenia považuje za nevyhnutnú súčasť svojho záväzku voči spotrebiteľom ako kupujúcim. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. podotýka, že ďalšie jej plnenia vymenované vyššie majú doplnkový charakter vo vzťahu k jej hlavnému záväzku, ktorým je dodanie tovaru a odplata za tieto jej ďalšie plnenia nikdy nie je vyššia ako kúpna cena za ňou dodaný tovar. Ust. § 8 ods. 2) týchto VOP je nedotknuté.

Článok II.

§ 4
Predzmluvné vzťahy

1.    Predzmluvné vzťahy medzi budúcimi zmluvnými partnermi predstavuje štádium rokovaní o uzavrieť sa majúcej zmluve, pričom k jej uzavretiu nemusí dôjsť.
2.    V rámci predzmluvných vzťahov sú budúce zmluvné strany povinné navzájom si poskytovať informácie, ktoré sú potrebné pre
a)    uzavretie zmluvy a určenie zmluvných strán
b)    vymedzenie záväzku jednej alebo druhej budúcej zmluvnej strany
c)    správne spracovanie písomnej objednávky
d)    vypracovanie cenovej ponuky
e)    správne nadviazanie a udržanie kontaktov (kontaktné údaje, vrát. telefonického mobilného kontaktu a emailovej adresy) určených pre komunikáciu budúcich zmluvných strán, a to aj pre čas realizácie zmluvy
f)    určenie kontaktnej osoby u jednej alebo druhej budúcej zmluvnej strany, ktorá bude príslušná komunikovať vo veciach realizácie zmluvy.
3.    Komunikácia medzi budúcimi zmluvnými stranami môže prebiehať:
a)    osobne
b)    telefonicky
c)    faxom
d)    emailom.
4.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. si vyhradzuje právo nereagovať na telefonické dopyty podané zo súkromného čísla, resp. z telefónneho čísla so službou CLIR (zabránenie zobrazenia telefónneho čísla volajúceho na displeji telefónu volaného) alebo na emailové dopyty, pri ktorých z pomenovania odosielajúcej emailovej adresy je možné mať podozrenie, že ide o spamový server alebo odpovede na ktoré nie je možné doručiť.
5.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. si vyhradzuje právo vyžiadať od budúcej zmluvnej strany na potvrdenie telefonicky podaných dopytov a objednávok zaslanie potvrdzujúcej SMS – správy alebo potvrdzujúceho emailu s náležitosťami podľa § 7  týchto VOP.
6.    Budúce zmluvné strany sú povinné zachovať dôvernosť všetkých navzájom poskytnutých informácií a materiálov. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy, budúca zmluvná strana, ktorej sa poskytli materiály, je povinná ich vrátiť druhej zmluvnej strane. Strana, ktorej sa tieto informácie a materiály poskytli, nesmie prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie.
7.    Ak v rámci predzmluvných vzťahov bola spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. spracovaná cenová ponuka, touto je spoločnosť  WEST INVEST HOLDING s.r.o. viazaná:
a)    v lehote splatnosti preddavkovej  faktúry
b)    v lehote 5 pracovných dní od vystavenia cenovej ponuky, ak preddavková  faktúra nebola v konkrétnom prípade vystavená.

Článok III.

§ 5
Vznik a zánik zmluvy

1.    Zmluva v zmysle § 3 týchto VOP v konkrétnom prípade vznikne:
a)    prednostne uzavretím písomnej kúpnej zmluvy
b)    sekundárne písomnou akceptáciou cenovej ponuky spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. spotrebiteľom ako kupujúcim
c)    výnimočne písomnou akceptáciou písomnej objednávky spotrebiteľa ako kupujúceho  spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o.
2.    V prípade zmlúv uzatváraných podľa týchto VOP ide o zmluvy  medzi spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. a spotrebiteľom ako kupujúcim dohodnuté a uzavreté za súčasnej fyzickej prítomnosti zástupcu spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. a spotrebiteľa ako kupujúceho na mieste, ktoré je prevádzkovým priestorom spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.
3.    K zániku platnej a účinnej zmluvy medzi zmluvnými stranami môže dôjsť aj:
a)    písomnou dohodou zmluvných strán
b)    splnením záväzkov obidvoch zmluvných strán, ak ide o jednorazovú zmluvu
c)    zánikom (smrťou) niektorej zmluvnej strany
d)    vstupom niektorej zmluvnej strany do konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku niektorej zmluvnej strany
e)    povolením reštrukturalizácie u spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.
f)    písomným jednostranným odstúpením jednej zmluvnej strany od tejto zmluvy, doručeným druhej zmluvnej strane, a to v tých prípadoch, v ktorých to umožňuje
i.    zákon
ii.    tieto VOP
iii.    uzavretá písomná zmluva.
4.    Po zániku zmluvy zostávajú nedotknuté a naďalej platia
a)    ustanovenia týchto VOP a/alebo zmluvné dojednania
i.    o rozhodnom práve
ii.    o riešení sporov
iii.    o zmluvnej pokute
iv.    o sankciách za nesplnenie zmluvného záväzku niektorou zmluvnou stranou
b)    záväzok spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. vyplývajúci z jej zodpovednosti za vady ňou dodaného tovaru
c)    záväzok ktorejkoľvek zmluvnej strany vyplývajúci z jej zodpovednosti za škodu
d)    právo spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. na odplatu v rozsahu zodpovedajúcom dodanému tovaru
e)    právo spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. na odplatu, na ktorú jej vznikol nárok do momentu zániku zmluvy a ktorá nebola druhou stranou splnená
f)    právo spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. na zmluvnú pokutu, na ktorú jej vznikol nárok podľa uzavretej zmluvy.

Článok IV.
Kúpna zmluva

§ 6
Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve

1.    Záväzok spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. zahŕňa  dodanie tovaru podľa uzavretej kúpnej zmluvy (§ 5 ods. 1/ týchto VOP).
2.    Súčasťou záväzku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako  predávajúceho sú aj:
a)    ďalšie plnenia vymedzené v § 3 týchto VOP (doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu)
b)    odborná poradenská a konzultačná činnosť spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúceho týkajúca sa výberu najvhodnejšieho tovaru podľa zmapovanej potreby spotrebiteľa ako kupujúceho, pričom náklady spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúceho na odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť  sú zahrnuté v kúpnej cene.
3.    Ustanovenia osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

§ 7
Cenová ponuka. Objednávka tovaru

1.    Cenová ponuka spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúceho alebo objednávka spotrebiteľa ako kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
a)    meno a priezvisko kupujúceho
b)    adresa pobytu kupujúceho
c)    telefónny kontakt na kupujúceho
d)    miesto dodania tovaru, ak miesto dodania tovaru nie je uvedené, platí, že miestom dodania tovaru je adresa pobytu kupujúceho
e)    druh tovaru
f)    množstvo tovaru
g)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, materiál, rozmery, potreba dodať doplnkový tovar, iné vybavenie alebo príslušenstvo a pod./
h)    označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.
2.    Obsah cenovej ponuky usmerňuje a zisťuje spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúci v rámci zmapovania potrieb spotrebiteľa ako kupujúceho. Cenová ponuka sa vyhotovuje v písomnej podobe. Ak sa spotrebiteľ ako kupujúci rozhodne akceptovať písomnú cenovú ponuku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o., táto akceptácia musí mať písomnú formu; môže pritom obsahovať akúkoľvek slovnú formuláciu, ktorá nevzbudzuje pochybnosti, akú cenovú ponuku spotrebiteľ akceptuje/prijíma. Akceptáciou cenovej ponuky spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. spotrebiteľom je uzavretá kúpna zmluva. Na vypracovanie cenovej ponuky zo strany spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. spotrebiteľ nemá právny nárok. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. vypracuje cenovú ponuku spravidla po vykonaní zmapovania potrieb a možností spotrebiteľa, vrát. podrobného zisťovania miesta/priestorov, kde má byť tovar umiestnený a pri zisťovaní pripravenosti spotrebiteľa toto miesto/tento priestor uviesť do stavu stavebnej pripravenosti, ktorý požaduje spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o.
3.    Ak objednávku podá spotrebiteľ a táto nebude obsahovať náležitosti podľa  ods. 1), je považovaná za neúplnú. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. sa v takom prípade pokúsi kontaktovať spotrebiteľa a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. sa objednávka považuje za úplnú. Právne účinky môže vyvolať len úplná objednávka, ktorá bola spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o aj doručená.
4.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. je oprávnená neakceptovať podanú objednávku, a to aj bez uvedenia dôvodu. Na uzavretie kúpnej zmluvy nie je právny nárok. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. je osobitne oprávnená neakceptovať objednávku takej osoby, ktorá v čase doručenia objednávky jej ako predávajúcemu má splatný neuhradený záväzok voči nej.
5.    Odoslanou objednávkou je spotrebiteľ viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. skôr, ako spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. odošle potvrdenie objednávky spotrebiteľovi. Odvolanie objednávky je bezodplatné.
6.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj, neobvykle veľké množstvo tovaru a podobne) právo vyžiadať si od spotrebiteľa pred odoslaním potvrdenia objednávky predloženie ďalších príslušných podkladov (napr. doklady preukazujúce bonitu spotrebiteľa a pod.).
7.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. bezodkladne spracuje každú objednávku a ak sa rozhodne objednávku spotrebiteľa akceptovať, najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty. Na potvrdenie objednávky spotrebiteľa nie je právny nárok.
8.    Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:
a)    obchodné meno  predávajúceho
b)    sídlo predávajúceho
c)    IČO, DIČ a IČ DPH predávajúceho
d)    kontaktné údaje predávajúceho (telefón, email)
e)    meno a priezvisko kupujúceho
f)    adresa pobytu kupujúceho
g)    miesto dodania tovaru
h)    pravdepodobný dátum dodania tovaru
i)    druh /kód/ tovaru
j)    množstvo tovaru
k)    iná špecifikácia tovaru /napr. farba, materiál, rozmery, potreba dodať doplnkový tovar, iné vybavenie alebo príslušenstvo a pod./
l)    označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
m)    konečná cena objednaného tovaru bez DPH
n)    sadzba DPH
o)    konečná cena tovaru s DPH
p)    požiadavky na stavebnú pripravenosť miesta/priestorov, kde má byť tovar umiestnený.
9.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie prečítania potvrdzujúceho emailu. Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
10.    Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
11.    Pokiaľ dôjde k uzavretiu osobitnej (rámcovej alebo jednorazovej) kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.
12.    Ak tovar je takej povahy, že sa na jeho umiestnenie vyžaduje stavebné povolenie podľa stavebnoprávnych predpisov (napr. preto, že sa stane súčasťou stavby), spotrebiteľ ako kupujúci sa zaväzuje odovzdať spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.  dokumentáciu potrebnú na riadne  a včasné plnenie jej záväzku:
a)    v prípade cenovej ponuky pri požiadaní o cenovú ponuku
b)    v prípade objednávky pri podaní objednávky.

§ 8
Cena

1.    Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena uvedená v kúpnej zmluve.
2.    Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH,  prípadné clo, prepravné náklady, náklady na montáž tovaru, náklady na uvedenie tovaru do prevádzky, náklady na zaškolenie obsluhy tovaru a pod., ak  nie je v týchto VOP stanovené inak.
3.    Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok spotrebiteľa ako kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.

§ 9
Platobné podmienky

1.    Platba spotrebiteľa ako kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční buď ako platba v hotovosti alebo ako platba bezhotovostným prevodom v prospech účtu spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúceho.
2.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúci je oprávnený požadovať preddavok na kúpnu cenu vo výške podľa vlastného uváženia. Úhrada preddavku spotrebiteľom ako kupujúcim je podmienkou k tomu, aby spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. pristúpila k procesu splnenia svojho záväzku (bez riadnej a včasnej úhrady požadovaného preddavku spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. neobjedná tovar u svojich subdodávateľov). Preddavok je splatný podľa preddavkovej faktúry spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. v lehote splatnosti 3 dni od vystavenia preddavkovej faktúry. Zvyšujúca časť kúpnej ceny je splatná na základe faktúry spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o., vystavenej pre spotrebiteľa ako kupujúceho po dodaní tovaru v lehote splatnosti 3 dni od vystavenia faktúry.
3.    Pri  individuálne dojednaných kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto VOP.

§ 10
Výhrada vlastníctva

1.    Tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. až do úplného zaplatenia dojednanej kúpnej ceny. Do momentu prechodu vlastníckeho práva spotrebiteľ ako kupujúci nesie všetku zodpovednosť za škodu, zničenie a znehodnotenie majetku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.,  ktorý prevzal na základe preberacieho protokolu a je povinný ho opatrovať so starostlivosťou riadneho hospodára. Spotrebiteľ ako kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

§ 11
Dodacie podmienky

1.    Súčasťou záväzku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. nikdy nie je:
c)    pripojenie tovaru na prípojku vody a na prípojku kanalizácie, ak sa takéto pripojenie tovaru vzhľadom na jeho špecifikáciu vyžaduje, najmä ak tovar obsahuje toaletu, sprchu, vírivku či iné podobné zariadenie spotrebujúce vody
d)    pripojenie tovaru do elektrickej siete
e)    pokládka dlažieb a obkladov (napr. v sprche alebo na toalete)
f)    montáž klimatizácie
g)    pripojenie tovaru na internetovú sieť spotrebiteľa ako kupujúceho,
ktoré je spotrebiteľ ako kupujúci povinný zabezpečiť na vlastné náklady a vo vlastnom mene v čase montáže tovaru na mieste dodania určenom spotrebiteľom ako kupujúcim v časovej koordinácii so spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúcim.
2.    Spotrebiteľ ako kupujúci je povinný  v čase dopravenia tovaru na miesto dodania ním určené (prípadne aj vrát. priestoru v stavbe, kde má byť tovar umiestnený) zabezpečiť bezbariérový prístup.
3.    Spotrebiteľ ako kupujúci je povinný v čase pred nástupom zamestnancov spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. alebo zamestnancov jej subdodávateľov na montáž tovaru pripraviť miesto (priestor), kde má byť tovar umiestnený do stavu stavebnej pripravenosti, ktorý od neho požaduje spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. (v zmysle § 7 ods. 2/ a ods. 8 písm. p/ týchto VOP). Zástupca spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. sa pred nástupom jej zamestnancov a zamestnancov jej subdodávateľa na montáž tovaru presvedčí, spravidla osobnou návštevou miesta (priestoru), kde má byť tovar umiestnený za účasti spotrebiteľa ako kupujúceho, či má miesto (priestor), kde má byť tovar umiestnený požadovanú stavebnú pripravenosť. Termín takejto osobnej návštevy si zmluvné strany dojednajú priebežne podľa potreby. Pokiaľ je miesto (priestor), kde má byť tovar umiestnený stavebne pripravené v súlade s požiadavkami  spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o., spravidla počas takejto osobnej návštevy zástupcu spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. u spotrebiteľa sa dojedná deň dopravenia tovaru na miesto dodania a predpokladaný čas začatia a trvania montážnych prác.
4.    Spotrebiteľ ako kupujúci je v povinný v čase montáže tovaru
a)    zabezpečiť vo svojich priestoroch počas montáže tovaru dostatočný počet hasiacich prístrojov
b)    sprístupniť svoje priestory, v ktorých má dôjsť k montážnym prácam zamestnancom spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. a zamestnancom jej subdodávateľov, ďalej dopravným prostriedkom a iným strojom spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.
c)    počas montáže tovaru bezodplatne dať zhotoviteľovi k dispozícii elektrickú prípojku na 220V.
5.    Dodacia lehota je stanovená spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. so zreteľom na charakter, početnosť, zložitosť a ostatné kvalitatívne a kvantitatívne parametre tovaru ako informatívna, ktorá sa upresňuje postupne v závislosti na okolnostiach konkrétneho prípadu (napr. od zaplatenia preddavku, od stavebnej pripravenosti miesta /priestoru/, kde má byť tovar umiestnený a pod.).
6.    Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim vtedy, keď sú splnené kumulatívne všetky tieto podmienky:
a)    tovar je zmontovaný na mieste dodania
b)    tovar je uvedený do prevádzkyschopného stavu
c)    funkčnosť tovaru bol odskúšaná a preverená v prítomnosti zástupcov spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. a spotrebiteľa ako kupujúceho
d)    spotrebiteľ bol poučený a  zaškolený  primeraným spôsobom vo veciach obsluhy tovaru
e)    zmluvné strany podpíšu písomný odovzdávací a preberací protokol, ktorý obsahuje:
i.    označenie predávajúceho
ii.    označenie kupujúceho
iii.    miesto dodania tovaru
iv.    dátum dodania tovaru
v.    označenie tovaru nezameniteľným a individualizujúcim spôsobom
vi.    vady a nedorobky na tovare, vyjadrenie spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. k týmto vadám a nedorobkom, vyjadrenie spotrebiteľa ako kupujúceho k týmto vadám a nedorobkom, vrát. uplatneného práva zo zodpovednosti za vady
vii.    zoznam listín, ktoré
•    sú spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. vrátené spotrebiteľovi ako kupujúcemu, nakoľko ide o listiny prevzaté podľa § 7 ods. 12) týchto VOP
•    sú spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. odovzdané spotrebiteľovi ako kupujúcemu, najmä návod na obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, vyhlásenia o zhode a pod.
viii.    podpisy zmluvných strán.
7.    Ak spotrebiteľ ako kupujúci neposkytne súčinnosť potrebnú k splneniu záväzku spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o., najmä nedostavením sa k odovzdávaciemu konaniu, odopretím podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu alebo iným porovnateľným spôsobom, tovar sa považuje za odovzdaný spoločnosťou WEST INVEST HOLDING s.r.o. spotrebiteľovi ako kupujúcemu v posledný deň trvania montážnych prác o 16.00 hod, a to ako tovar bez vád a nedorobkov.
8.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. ako predávajúci  je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
a)    ak o tom spotrebiteľa ako kupujúceho najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy, a zároveň
b)    predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
9.    Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
10.    Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci.

§ 12
Osobitné povinnosti spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o.

1.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. je povinná
a)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR, vrát.  všetkých príslušných technických a hygienických noriem
b)    priebežne odstraňovať odpad vznikajúci pri montáži tovaru  z priestorov spotrebiteľa
c)    podávať spotrebiteľovi  alebo stavebnému úradu všetky potrebné vysvetlenia a informácie a ďalej poskytovať im všetku potrebnú súčinnosť, ak je potrebná kolaudácia tovaru, resp. stavby, ktorej súčasťou je tovar, podľa stavebnoprávnych predpisov. Taktiež je povinná pripraviť všetky dokumenty, súhlasy a technickú dokumentáciu potrebnú pre kolaudačné konanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, zabezpečiť účasť svojich zástupcov na kolaudačnom konaní.

§ 13
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.    Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

Článok V.
Zodpovednosť za vady, záručné podmienky, reklamácia

§ 14

1.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. za účelom splnenia svojich povinností v oblasti svojej zodpovednosti za vady tovaru a vybavenia reklamácií spotrebiteľov vydal samostatný reklamačný poriadok.

Článok VI.
Komunikácia zmluvných strán. Doručovanie

§ 15

1.    Pre potreby doručovania sa použijú adresy pobytu a adresy sídiel zmluvných strán uvedené v  v kúpnej zmluve, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe týchto VOP alebo v súvislosti s týmito VOP sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne ozná¬mená zmluvnej strane pred odosielaním korešpondencie.
2.    Doručovaním sa rozumie doručenie korešpondencie doporučene poštou na adresu určenú podľa tohto článku, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia korešpondencie sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie do¬ručovanú korešpondenciu prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej týždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doru¬čovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, pre-ukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
3.    Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
4.    Zmluvné strany sa zaväzujú na operatívnu komunikáciu medzi sebou využívať kontaktné emailové adresy, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve príp. na predzmluvných dokumentoch. Zmluvné strany uznávajú záväznosť takejto elektronickej komunikácie. Takáto elektronická komunikácia je možná najmä na tieto účely:
a)    v rámci predzmluvnej komunikácie budúcich zmluvných strán podľa § 4 ods. 3) písm. d) týchto VOP
b)    na podanie cenovej ponuky podľa § 4 ods. 7) týchto VOP
c)    na akceptáciu cenovej ponuky podľa § 5 ods. 1) písm. b) týchto VOP
d)    na akceptáciu/potvrdenie objednávky spotrebiteľa podľa § 5 ods. 1) písm. c) týchto VOP
e)    na doplnenie náležitostí objednávky podľa § 7 ods. 3) týchto VOP
f)    na odvolanie objednávky podľa § 7 ods. 5) týchto VOP
g)    na vyžiadanie príslušných podkladov podľa § 7 ods. 6) týchto VOP
h)    na zabezpečenia časovej koordinácie podľa § 11 ods. 1) týchto VOP
i)    na dojednanie termínu osobnej návštevy zástupcu spoločnosti WEST INVEST HOLDING s.r.o. u spotrebiteľa podľa § 11 ods. 3) týchto VOP
j)    na komunikáciu pre potreby odovzdania tovaru podľa § 11 ods. 6) týchto VOP
k)    na podanie výzvy na súčinnosť podľa § 12 ods. 1) písm. c) týchto VOP.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

§ 16

1.    Spoločnosť WEST INVEST HOLDING s.r.o. je oprávnená tieto VOP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo nahradiť. Doplnené alebo zmenené VOP ako aj nové VOP budú vždy zverejnené na internetovej stránke spoločnosti na www.luxusnesauny.sk
2.    Pre spotrebiteľa  sú záväzné tie VOP, ktoré  boli platné a účinné v čase  uzavretia kúpnej zmluvy.
3.    V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
4.    Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie  súd.
5.    Tieto VOP nadobudnú účinnosť dňom  01.10.2020


V Dunajskej Strede, dňa 23.09.2020

cz hu de en at sk